Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy - strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Biuletyn Informacji Publicznej

JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą ubiegać się jednorazowo o dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:

·         nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

·         nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

·         złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

·         w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie był karany  za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

·         zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczęcia oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;

·         nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

·         do wniosku o dofinansowanie złożył zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis;

·         przed złożeniem wniosku odbył rozmowę z doradcą zawodowym tutejszego Urzędu dotyczącą oceny predyspozycji do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej potwierdzoną przez doradcę we wniosku.

·         w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie:

- nie odmówił  bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy  lub innej  formy pomocy określonej w ustawie  oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62 a ustawy,

 - nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62 a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej  w ustawie,

 -  po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie. 

 Bezrobotny, który zarejestrował się w Urzędzie w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Każdy bezrobotny wnioskujący o przyznanie dofinansowania zobowiązany jest uczestniczyć w poradnictwie zawodowym oraz zapoznać się z Regulaminem przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

 Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji bezrobotnego, jego szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w Urzędzie.

Starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie.

Aktualne druki WNIOSKÓW można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 9 oraz ze strony internetowej Urzędu w dziale "DRUKI DO POBRANIA".

O terminach naboru wniosków o jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej informujemy na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w zakładce „AKTUALNOŚCI”.

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013,  poz. 674 z późn. zm.)

2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności  gospodarczej  (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn zm.)

 

 

Szczegółowe informacje można także uzyskać w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w pokoju nr 9, tel. nr (014) 680 91 68,   Fax. (014) 680 91 03

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, po to aby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Nie blokując tych plików wyrażasz zgodę na zapisywanie ich przez nasz serwis.