Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy - strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Biuletyn Informacji Publicznej

JEDNORAZOWE DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Bezrobotny, który zamierza podjąć działalność gospodarczą może ubiegać się jednorazowo o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy może być uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny:

1.     nie korzystał dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

2.     nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku ;

3.     nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

4.     w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

5.     rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

6.     nie złożył wniosku do innego starosty (Urzędu Pracy), o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

7.     w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:
a)    
nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b)   
nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c)     po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inna formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8. wniosek został złożony po upływie co najmniej 1 miesiąca od dnia zarejestrowania się w Urzędzie jako osoba bezrobotna,

9.spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str.5) albo pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz.Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str.4), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Podstawę do wypłaty środków stanowi umowa cywilnoprawna zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, która zawiera w szczególności zobowiązania bezrobotnego do:

1.     dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2.     udokumentowania i rozliczenia, w określonym w umowie terminie, wydatkowania środków otrzymanych przez bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem wykazanym we wniosku,

3.     zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
a)    
otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
b)   
będzie prowadził działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
c)    
podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności ,
d)   
złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
e)    
naruszył inne warunki umowy,
f)     wydzierżawił lub sprzedał majątek trwały sfinansowany z udziałem otrzymanych środków w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

4.     Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

Wnioskodawca nie może uzyskać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy w sprawie przyznania środków i wpłynięciu pieniędzy na konto osobiste, w przeciwnym razie utraci uprawnienie do otrzymania dotacji. 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

2)     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej    (Dz. U. z 2011r Nr 155, poz. 922.)  

Szczegółowe informacje można także uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w pokoju nr 9, tel. nr (14) 680 91 68,  Fax. (14) 680 91 03

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, po to aby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Nie blokując tych plików wyrażasz zgodę na zapisywanie ich przez nasz serwis.